พิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

16 พฤศจิกายน 2564  จังหวัดอุทัยธานีได้จัดทำพิธีมอบเงินพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเงินส่วนพระองค์ เพื่อให้ความช่วยเหลือสถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ ปรับสถานศึกษา เป็นโรงพยาบาลสนาม หรือสถานที่กักตัว หรือศูนย์พักคอยให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งนี้ สพป.อุทัยธานี เขต 2 นำโดยนายวันชัย   เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2  กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ  มีโรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 เข้าร่วมพิธีรับเงินพระราชทาน 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองฝาง โรงเรียนบ้านกลาง และโรงเรียนสง่ารวมราษฎร์  โดยมีนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี ให้เกียรติเป็นประธาน ณ  ห้องประชุมสะแกกรัง 2  สพป.อุทัยธานี เขต 1

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม