การจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2565-2567) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

8 พฤศจิกายน 2564 นายวันชัย   เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีการประชุมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน (พ.ศ.2565-2567) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของ สพป.อุทัยธานี เขต 2 และสถานศึกษา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมเพื่อระดมความคิดเห็นพิจารณาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส  และภัยคุกคาม (SWOT Analysis) มีผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คน  ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม