โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน

15- 26 ตุลาคม 2564 สำนักงานลูกเสือจังหวัดอุทัยธานี จัดโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จำนวน 3 รุ่น  เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่อง  โดยมีลุูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือของ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ทุกโรงเรียน เข้าร่วมรับการอบรม ณ ค่ายลูกเสือสมเด็จพระปฐมบรมมหาชนก จังหวัดอุทัยธานี ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจากนายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดในวันที่ 23 ตุลาคม 2564

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม