การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา

18 สิงหาคม 2564 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการตรวจเยี่ยมพื้นที่เชิงประเมินเพื่อพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ทั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมประชุม จำนวน 3 โรงเรียนได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองการุ้งฯ  โรงเรียนวัดทัพหมัน  และโรงเรียนบ้านเพชรน้ำผึ้ง  ณ ห้องประชุมอุทัยเก่า สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม