การอบรมออนไลน์การใช้สื่อ DLTV และเทคโนโลยี ด้วยระบบ ZOOM CLOUD MEETINGS

17 สิงหาคม 2564 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2  ให้เกียรติเป็นประธานในพิธิเปิดการอบรมออนไลน์การใช้สื่อ DLTV และเทคโนโลยี ด้วยระบบ ZOOM CLOUD MEETINGS ในเครือข่ายโรงเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อ DLTV และเทคโนโลยีในเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้ครูสามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETINGS จำนวน  100 คน โดยใช้ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นห้องออกอากาศ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม