การอบรมออนไลน์ พัฒนาการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา

16 สิงหาคม 2564 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมออนไลน์ พัฒนาการเรียนการสอนเพศวิถีศึกษา โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา จำนวน 32 โรงเรียน มีผู้เข้ารับการอบรม 64 คน  มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพศวิถึศึกษาและทักษะชีวิตในโรงเรียน ตลอดจนการสร้างแบบฝึกหัดและแบบทดสอบออนไลน์ด้วย GooGle Forms ในโรงเรียนขยายโอกาส ระยะที่ 1   ผ่าน ระบบ ZOOM CLOUD MEETING  โดยใช้ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นห้องออกอากาศ

ภาพกิจกรรม