โครงการอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษา

11 มีนาคม 2564 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการดำเนินโครงการอบรมเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เพื่อชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานด้านพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่กำหนด โดยมีเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของสถานศึกษาเข้าร่วมประชุมจำนวนกว่า 200 คน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม