การประชุมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563

9 มีนาคม 2564 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประธานการประชุมการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563 ให้มีความถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 300 คน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม