การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานติดตามและประเมินผลนโยบาย และจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

16 กุมภาพันธ์ 2564 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ ประธานการประชุม
เชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงคู่มือการดำเนินงานติดตามและประเมินผลนโยบาย
และจุดเน้นเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงคู่มือ
การดำเนินการ ฯ ทั้งนี้มีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน
ณ ห้องประชุมอุทัยเก่า สพป.อุทัยธานี

ไฟล์แนบ