นิเทศติดตามโรงเรียนกองทุนการศึกษา

วันที่ 28 มกราคม 2564 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ นิเทศติดตามโรงเรียนกองทุนการศึกษา โรงเรียนบ้านใหม่คลองอังวะและโรงเรียนบ้านอีมาดอีทราย โดย นายศักดา แสงทอง และ ศน.วิเชียร จันทร

เรื่องที่ไปนิเทศติดตาม 1.การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2.การให้ความร่วมมือ ความช่วยเหลือจากภาคเครือข่าย 3.การจัดการเรียนการสอนยุคโควิด19 4.ผลงานดีเด่นในปีการศึกษา 2563

ภาพกิจกรรม