การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564

26 มกราคม 2564 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป. อุทัยธานี เขต 2 ประธานการประชุม
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 1/2564 เพื่อกำหนดแนวทางการศึกษา วิเคราะห์ วิจัย การบริหารและ การดำเนินการของหน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 โดยมีคณะกรรมการและศึกษานิเทศก์เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอุทัยเก่า สพป.อุทัยธานี เขต 2

ไฟล์แนบ