การประชุมเพื่อติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

18 พฤศจิกายน 2563 นายวินัย  พรมแจ่ม  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประธานการประชุม เพื่อติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามโครงการตรวจสอบการเงินการบัญชีและพัสดุเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยกำหนดกิจกรรมการประชุมติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษาตามข้อเสนอแนะ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 บรรจุไว้ในแผนปฏิบัติการตรวจสอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เป้าหมาย จำนวน 22 แห่ง ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ(โรงเรียนประธานกลุ่ม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562,2563  ณ ห้องประชุมอุทัยเก่า สพป.อุทัยธานี เขต 2

ไฟล์แนบ