การติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

17 พฤศจิกายน 2563 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี  เขต 2 พร้อมด้วยข้าราชการและผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับการติดตามและประเมินผลโครงการเงินอุดหนุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี จำนวน 5 โครงการ เป็นจำนวนเงิน 3,860,000 บาท ทั้งนี้ได้ชี้แจงการใช้จ่ายเงินอุดหนุนที่ได้รับการสนับสนุนต่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลฯ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ครบถ้วน เป็นที่พอใจต่อคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ไฟล์แนบ