สพฐ. คลอดปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 64

12พ.ย.63-นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ตนได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เรื่องนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2564 โดยมีหลักการดังนี้ 1.การมีส่วนร่วม โดยเปิดโอกาสให้หน่วยงาน องค์กร และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการรับนักเรียน เพื่อให้กระบวนการรับนักเรียนมีความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ 2.การสร้างโอกาสที่เป็นธรรม เพื่อให้เด็กทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพตามความถนัดของแต่ละบุคคล 3.การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ มีกระบวนการทำงานที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นให้เด็กทุกคนได้รับโอกาสในการเข้าเรียนอย่างทั่วถึงลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และ4.การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ มีการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย สร้างความรับรู้ให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่น สื่อสารข้อมูลเพื่อลดความขัดแย้ง

Read More