ประชุมการคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานฯ ระดับจังหวัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เป็นศูนย์ประสานการคัดเลือกนักเรียนและนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2563 จะดับจังหวัด ได้จัดประชุมคณะกรรมการในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมทางไกล โดยท่านรอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 นางเกล็ดดาว สุวรรณบาร์ต เป็นประธานการประชุม

นักเรียนและสถานศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ได้แก่

1.ด.ญ.สุภัสสรา ทิพยวงศ์วิจิตร นักเรียนชั้น ป.6 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองขุนชาติ (อุทัศพิทยาคาร) อ.หนองฉาง (ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่)

2.น.ส.สุรัสวดี มุทิตา นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อ.ทัพทัน (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดกลาง)

3.นายณัฐพล กลั่นแท้ นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา อ.หนองฉาง (ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ขนาดใหญ่)