ประชาสัมพันธ์และขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการ

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค มีกำหนดจัดโครงการอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร ๕ องค์ประกอบ รุ่นที่ ๓/๒๕๖๔

ระหว่างวันที่ ๒๔-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สระบุรี ตำบลชำผักแพว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

การนี้ ศูนย์เครือข่ายฯ จึงขอความอนุเคราะห์ ดังนี้

๑.  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึอบรมปฏิบัติการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

หลักสูตร ๕ องค์ประกอบ รุ่นที่ ๓/๒๕๖๔

๒. ขอเชิญชวนบุคลากรในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมโครงการ

โดยมีรายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาด้วย

[เอกสารแนบ]

Best Regards,

Center of Learning Network for the Region (CLNR)

Chamchuri 1 bld. Chulalongkorn University Bangkok

Tel. 02-218-0087 Fax 02-218-3060

ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค

อาคารจามจุรี 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ

โทรศัพท์ 02-218-0087 โทรสาร 02-218-3060

Facebook: https://www.facebook.com/CUCLNR

Website: http://www.clnr.chula.ac.th/