รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ได้จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และประชาสัมพันธ์มาเพื่อโปรดทราบ