แนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564

สพฐ. กำหนดแนวทางการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564
รายละเอียดตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว4008 ลงวันที่ 25 กันยายน 2563

[Download]