ประกาศผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ปี พ.ศ.2563

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ ได้ดำเนินการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ปี พ.ศ.2563 เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการแข่งขันให้ทราบทั่วกันตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

[ประกาศผลการประกวด/แข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนสู่ความเป็นเลิศ ปี พ.ศ.2563]