งานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านไร่ เมื่อ 22 กันยายน 2563

งานเกษียณอายุราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอบ้านไร่ เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ผ่านไปด้วยความเรียบร้อย

ขอขอบคุณ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี นายเผด็จ นุ้ยปรี ผู้แทน สส.ชาดา ไทยเศรษฐ์ คุณซาบีดา ไทยเศษรฐ์  นายสุนีย์รัตน์ ภู่ขำ นายอำเภอบ้านไร่ กำนันมนูญ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่วิทยา ประธานกลุ่ม/ตัวแทน สพป.อุทัยธานี 2 กรรมการสมาคม/ผู้บริหาร/ครูและบุคลากร/หน่วยงานทุกภาคส่วนที่สนับสนุนการจัดงานเป็นอย่างดียิ่ง