การอบรมขยายผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา

เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2563 นายนิติ แกว่นกสิกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ให้เป็นประธานเปิดการอบรมขยายผลโครงการเสริมสร้างคุณธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

การจัดอบรมขยายผลครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความตระหนักในการป้องกันการทุจริตให้กับนักเรียน ครู ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา
2.เพื่อพัฒนาและยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของสถานศึกษา
3.เพื่อพัฒนาให้เด็กและเยาวชนเกิดความสำนึกที่จะพัฒนาตนเองให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติ มีความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มีทักษะกระบวนการคิดมีวินัยความซื่อสัตย์สุจริตการอยู่อย่างพอเพียงการมีจิตสาธารณะและอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข