การประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

17 กันยายน 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประธานการประชุมพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงข้อราชการสำคัญ ตลอดจนการชี้แจงข่าวสารจากกลุ่มงานต่างๆ แนวทางการดำนินงานในสถานศึกษา ทั้งนี้มีผู้บริหารสถานศึกษาทุกโรงเรียนและผุู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม จำนวน 150 คน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม