กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่กลุ่ม 5 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา

วันที่ 11 กันยายน 2563  กลุ่มโรงเรียนบ้านไร่กลุ่ม 5 จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรให้ความรู้จากกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลฯ สพป.อุทัยธานี เขต 2