การประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ครั้งที่ 3/2563

8 กันยายน 2563 นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ประธานการประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ครั้งที่ 3/2563  โดยมีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา(ก.ต.ป.น.) เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เข้าร่วมประชุม เพื่อนำผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษาไปใช้ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ณ ห้องประชุมอุทัยเก่า สพป.อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม