การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET กิจกรรมที่ 3 การนำเสนอสะท้อนการพัฒนาโรงเรียน

8 กันยายน 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET กิจกรรมที่ 3 การนำเสนอสะท้อนการพัฒนาโรงเรียน โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์พิชิต O-NET ปีการศึกษา 2563 โดยมีผูบริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด จำนวนกว่า 80 คน จาก 20 โรงเรียน เข้าร่วมการอบรม ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม