การประกวด Best Practice โครงงานอาชีพ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

4 กันยายน 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้ันที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในการประกวด Best Practice โครงงานอาชีพ โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการมีอาชีพให้กับเด็กนักเรียนนำไปประกอบอาชีพได้ ทั้งนี้มีโรงเรียนในสังกัดจำนวน 6 โรงเรียน นักเรียนจำนวนกว่า 100 คน เข้าร่วมประกวดแข่งขัน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม