การประกวดผลงานดีเด่นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) และการประกวดผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

27 สิงหาคม 2563  นายวันชัย  เกิดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในการประกวดผลงานดีเด่นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) และการประกวดผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practices)  ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน โดยมีโรงเรียนในสังกัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดแต่ละประเภทรวมจำนวน 20 โรงเรียน  ณ  ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม