เปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไปฯ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน ทุกโรงเรียนในสังกัด

     ด้วยสโมสรลูกเสือราชาธิวาส กำหนดเปิดการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ทั่วไป (G.I.C) และผู้กำกับลูกเสือสามัญ และสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ 26 – 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2563    ณ “ค่ายนาคาแคมป์” โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภช บวรนิเวศ ศาลายา ในพระสังฆราชูปถัมภ์ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฯ ผู้ประสงค์ส่งใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2563 รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

  เอกสารแนบhttps://drive.google.com/file/d/11mCrMRC89R_5Wtfk9olUYl_G3i_W1rRA/view?usp=sharing