ประชุมวางแผนเตรียมจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2563

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายวันชัย โกดมีโภชน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ห้องประชุมทางไกล สพป.อุทัยธานี เขต 2 ซึ่งกำหนดอบรม จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 วันที่ 28-29 สิงหาคม 2563 และรุ่นที่ 2 วันที่ 30-31 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2