การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้ส่ื่อ DLTV และเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้ของครูวิชาการในเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้ส่ื่อ DLTV และเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้ของครูวิชาการในเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก ให้กับครูวิชาการและคณะกรรมการ จำนวนกว่า 90 คน  ในวันที่ 10 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้รับเกียรติจากท่านรองวินัย พรมแจ่ม รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานการอบรมและบรรยายพิเศษ

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม