อบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพิ่มภูมิคุ้มกันด้านเพศศึกษา

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 จัดอบรมตามโครงการอบรมเสริมสร้างทักษะชีวิตเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันทางสังคมด้านเพศศึกษา ให้กับนักเรียนแกนนำของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในวันที่ 8-9 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ได้รับเกียรติจากท่านรองวินัย พรมแจ่ม รอง ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เปิดการอบรมและบรรยายพิเศษ

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม