วิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์ด้วย WordPress

นายนิติ แกว่นกสิกร ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นวิทยากรอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำเว็บไซต์กลุ่ม/หน่วย ด้วย WordPress เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการให้กับบุคลากรของ สพป.อุทัยธานี เขต 2 ในวันที่ 3-4 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์