กิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่นำ้เจ้าพระยาและการปลูกพันธุ์ไม้สีเหลืองตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันจันทร์ที่ 10 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พร้อมนายวินัย พรมแจ่ม ดร.เสาวลักษณ์ บุญจันทร์ นายศิรสิทธิ์ วงษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 และผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ จิตอาสาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ริมแม่นำ้เจ้าพระยาและการปลูกพันธุ์ไม้สีเหลืองตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ ริมเขื่อนแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี

ภาพ