การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA)

วันศุกร์ที่ 7 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษา (ITA) เพื่อชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติการประเมิน ITA ให้ถูกต้องและลดข้อผิดพลาดในการปฏิบัติ โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมจำนวน 16 คน ณ ห้องประชุมอุทัยเทวา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ภาพ