การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) ระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่ือรายงานผลการดำเนินงานและวางแผนการดำเนินงานเพ่ื่อขับเคลื่อนระบบคลังสื่อฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ณ ห้องประชุมอุทัยเทพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

ภาพ