ประชุมหารือการทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กวัยเรียนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา (เด็กตกหล่น)

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 เข้าร่วมประชุมหารือการทำข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการจัดและส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กวัยเรียนที่ไม่ได้เข้าสู่ระบบการศึกษา (เด็กตกหล่น) ณ ห้องประชุมบ้านขุนกอบกัยกิจ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดอุทัยธานี

ภาพ