ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกีฬารักบี้ฟุตบอล สัญจร

ด้วยสมาคมกีฬารักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จะจัดอบรมบุคลากรตามโครงการฯ ขอเชิญชวนโรงเรียนที่สนใจส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรกีฬารักบี้ฟุตบอล สัญจร รายละเอียดดังสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อทราบ