การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งได้มอบแนวคิดในการบริหารจัดการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 สู่การปฏิบัติแก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านโป่งสามสิบ อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

ภาพ