การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2567 เวลา 10.00 น. ดร.เกตุชญา วงษ์เพิก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 พร้อมด้วยนายศิรสิทธิ์ วงษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ลงพื้นที่โรงเรียนบ้านคลองชะนี อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี เพ่ื่อนิเทศติดตามการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน พร้อมทั้งลงพื้นที่บ้านพักของนักเรียนที่ประสบเหตุวาตภัย โดยได้มอบสิ่งของอุปโภค บริโภคและทุนทรัพย์เพ่ื่อช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้นให้กับครอบครัวของนักเรียน จำนวน 4 ราย

ภาพ