โครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์”

วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ ดำเนินกิจกรรมโครงการจิตอาสา “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” โดยในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ การประชุมปฏิบัติการครูในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนกองทุนการศึกษา เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับจิตอาสา ให้กับครูในโรงเรียนขยายโอกาสและโรงเรียนกองทุนการศึกษา นำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม โดยมีนางเกล็ดดาว สุวรรณบาตร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒ เป็นประธานในการดำเนินโครงการฯ   ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต ๒

ชมภาพกิจกรรม1

ชมภาพกิจกรรม2