การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2

วันที่ 29 มีนาคม 2567 ดร. เกตุชญา วงษ์เพิก ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด สพป.อุทัยธานี เขต 2 เพื่อมอบแนวคิดในการบริหารจัดการตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 สู่การปฏิบัติแก่ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านบุ่ง โรงเรียนวัดผาทั่ง โรงเรียนวัดห้วยแห้ง และโรงเรียนบ้านเจ้าวัด อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

ภาพ