ประชุมชี้แจงการนำเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ

24 มิถุนายน 2563 นายวันชัย เกิดมีโภชน์ ผอ.สพป.อุทัยธานี เขต 2 เป็นประธานการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลแผนงาน/โครงการ ในระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ปีงบประมาณ 2563 โดยมีรอง ผอ.สพป.ฯ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโครงการต่าง ๆ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอุทัยเก่า สพป.อุทัยธานี เขต 2