อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING โครงงานคุณธรรมในโรงเรียนอย่างยั่งยืน โรงเรียนระดับ 2 ดาว และระดับ 3 ดาว

31 สิงหาคม 2564 นางเ

Read more

การอบรมออนไลน์ การชี้แจง เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

่27  สิงหาคม&nb

Read more

การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM CLOUD MEETING โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาแนวพุทธ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING

26 สิงหาคม 2564 นายว

Read more

การอบรมออนไลน์การใช้สื่อ DLTV และเทคโนโลยี ด้วยระบบ ZOOM CLOUD MEETINGS

17 สิงหาคม 2564 นายว

Read more

การอบรมออนไลน์ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting การส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาฯ

5 สิงหาคม 2564 นายวั

Read more