การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)

11 พฤษภาคม 2566 นางเ

Read more

เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อจัดการจัดการเรียนรู้สู่ฐานสมรรถนะฯ (Active Learning) รุ่นที่ 1

วันอังคารที่ 2 พฤษภา

Read more

เข้าร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิดงานวันเทศกาล ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองฉาง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

วันจันทร์ที่ 24 เมษา

Read more