โครงการส่งเสริมศักยภาพและพัฒนาดุลยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการวางแผนบริหารจัดการด้านการเงินของข้าราชการครูหลังเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565

27 กันยายน 2565 สำนั

Read more

พิธีเข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 และ 2564

26 กันยายน 2565 สำนั

Read more

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) ฯ

21 กันยายน 2565 นายว

Read more