การคัดเลือกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนและครูเพื่อรับรางวัลครูต้นแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการทักษะชีวิต ประจำปี 2565

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

การประกวดบทเรียนผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลทาวการเรียนรู้ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา (School Lunch Digital Learning : SLDL)

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

แจ้งผลการประเมินโรงเรียน อย.น้อย (PLUS) เฉพาะกิจ ปีงบประมาณ 2564 และขอความอนุเคราะห์รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ ในรายการ สพป.ออนไลน์ พบเพื่อนครู

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

แจ้งผลและมอบใบประกาศเกียรติคุณ อย.น้อย ระดับดีเยี่ยม ระดับดีมาก และระดับดี ในการรายการ สพป.ออนไลน์ พบเพื่อนครู

เรียน ผู้อำนวยการโรง

Read more

ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการ Kiddy Code โค้ด สนุกคิด

ประชาสัมพันธ์การสมัค

Read more