การประกวดผลงานดีเด่นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) และการประกวดผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

27 สิงหาคม 2563  นาย

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more