การประชุมเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและการจัดนิทรรศการนำเสนอผลงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี 2564

7 ธันวาคม 2563 

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

14 -15 กันยายน 2563

Read more

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more