การประกวดผลงานดีเด่นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล (1 โรงเรียน 1 นวัตกรรม) และการประกวดผลงานการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน

27 สิงหาคม 2563  นาย

Read more

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานติดตามความสำเร็จของการนำแผนพัฒนาการจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติจริงโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา

ในวันที่ 17 สิงหาคม

Read more

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการใช้ส่ื่อ DLTV และเทคโนโลยีเพื่อจัดการเรียนรู้ของครูวิชาการในเครือข่ายโรงเรียนขนาดเล็ก

สำนักงานเขตพื้นที่กา

Read more