นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-2844504
นางสาวธาริณี สิญจวัตร
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
089-7461970
ตำแหน่งเลขที่ อ 31
นางปาลจุรี ชุติพรภักดี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
084-9893669
ตำแหน่งเลขที่ อ 32
นางสาวศมน ขำมาลัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
087-7680818
ตำแหน่งเลขที่ อ 33
นายณัฐพนธ์ เสิบกลิ่น
ลูกจ้างคอมพิวเตอร์
090-07477900

นางนุชรี ทองไทย
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
081-2844504